Hemşirelik Hizmetleri

Hemşirelik bireye ve topluma yardım etmeyi amaçlayan, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde sağlığın korunması, yükseltilmesi, geliştirilmesi ve hastalık halinde bakıma/iyileştirmeye yönelik hizmetlerin sunumu esastır. Hemşirelik mesleğinin uygulanmasında öncelikle gereksinimler saptanır, bakım/hizmet planlanır, uygulanır ve sonuçlar değerlendirilir.


TOBB ETÜ Hastanesi Hemşirelik Anlayışı


Hemşirelik mesleki bilgi ve beceri yanında yüksek ahlaki anlayış ve davranış temeli gerektirir. Mesleki etik kurallara uymak, çağdaş bilgiye sahip olmak ve vicdanlı olmak bir hemşirenin temel davranış biçimi olmalıdır. Hemşireliğin doğasında insana saygı ve insan haklarına değer verme vardır. Hasta haklarının, değişen sağlık ihtiyaçlarının, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanması ile etkili, verimli ve duyarlı sağlık hizmeti sunulmasında hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Milliyet, renk, inanç, yaş, cinsiyet, siyasi ve sosyal statü sunulan hemşirelik hizmetinin kalitesini değiştirmez.

Verdiğimiz hizmetin merkezinde her zaman bireyler ve çevreleri bulunmaktadır. Hemşirelerimiz kurumun ve hemşirelik hizmetlerinin vizyonunu, misyonunu ve kurumun temel değerlerini esas alarak, bilimsel sonuçlara, kanıta dayalı ve uluslararası akreditasyon standartlarında hemşirelik hizmetlerini yürütürler. Hemşirelerimiz her bireyin kaliteli hemşirelik bakımı alması gerektiğinin bilincinde olarak görevlerini en iyi şekilde gerçekleştirirler.

TOBB ETÜ Hastanesinde hemşirelik hizmetleri üst yöneticisi ünvanı Hemşirelik Hizmetleri Direktörüdür ve Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışır. TOBB ETÜ Hastanesi yönetiminde hemşirelik hizmetlerinin yer alması kararlara katılımı, sorunların hızlı çözümünü ve en önemlisi otonomiyi sağlamaktadır. Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğüne bağlı kadrolar; direktör yardımcısı, süpervizör hemşireler, kalite ve eğitim hemşiresi, sorumlu hemşireler, özel dal sorumlu hemşireleri (enfeksiyon kontrol hemşiresi, diyabet hemşiresi, KVC vaka yöneticisi, ameliyat vaka yöneticisi) hemşireler, ebeler ve sağlık destek personelleridir.

Kadro Özellikleri

Hemşirelik kadrolarının tamamının alanlarına göre iş tanımları mevcuttur. Hemşirelik hizmetleri yönetimindeki yapılanma hemşirelere yaptıkları işe uygun ünvanlar vermektedir. Yazılı iş tanımlarının olması çalışanların kendilerinden ne beklendiğini bilmelerini sağlamaktadır. Hemşirelik Hizmetlerinin yapılanmasında özel alan hemşirelikleri önemli yer tutmaktadır. Bunlar; Diyabet eğitim hemşireliği, stoma bakım hemşireliği, enfeksiyon kontrol hemşireliği, hasta güvenliği ve ağrı hemşireliği vb. Bu özel dallar gereksinimi olan hastalara sürekli danışmanlık hizmeti de vermektedir.

TOBB ETÜ HASTANESİ’NDE ÖZEL DAL HEMŞİRELİĞİ

Diyabet Eğitim Hemşiresi

Diyabet eğitim hemşiresi; diyabet olma riski olan (prediyabet), diyabet tanısı almış, hamileliğinde diyabet ortaya çıkmış (gestasyonel diyabet),çeşitli hastalıklara bağlı olarak,cerrahi işlem sonrasında ortaya çıkmış poliklinikte ve yatan hasta katları olmak üzere diyabet tanısı almış bireylere gereksinimleri doğrultusunda eğitim, bakım ve danışmanlık vermektedir. Danışmanlık birebir görüşme, telefon görüşmesi, e-posta ile verilmektedir. Diyabet eğitimi; başvuran her diyabetli bireyin gereksinimi doğrultusunda kişiye özel planlanmaktadır. Diyabet eğitimi alan bireyler; diyabetle yaşama uyumu, ağızdan alınan şeker ilaçlarına uyumu, insülin kullanımı, insülin uygulama şekli, kan şekeri ölçümü, beslenme planı ve egzersiz uyumu yönünden takip edilmektedir. Hastaların diyabet eğitim hemşiresi tarafından takipleri üç-altı aylık periyotlarla devam etmektedir.

Kalite ve Eğitim Sorumlu Hemşiresi

Kalite ve Eğitim Sorumlu Hemşiresi; TOBB ETÜ Hastanesi’nin kalite politikası doğrultusunda Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’ne bağlı çalışan kişilerin mesleki gelişimi için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetlerinin belirlenmesi, programlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile işe yeni başlayan kişilerin oryantasyonlarından sorumludur. Çalışanların ulusal ve uluslararası bilisel etkinliklere katılımını destekler ve danışmanlık hizmeti verir. Hemşirelik mesleği, eğitim, kalite ve akreditasyonla ilgili güncel literatürü takip ederek ilgili kişiler ile paylaşır. Hemşirelik uygulamaları ve hasta bakımına ilişkin süreç, prosedür, talimat ve formların oluşturulmasında Kalite Yönetim Müdürlüğü ile işbirliği halinde çalışır. Daha kaliteli ve güvenli hasta bakımı için; kliniklerde hemşirelik uygulamalarını ve hasta güvenliği açısından gereklilikleri takip ederek aksaklıkları tespit eder ve çözüm önerileri sunar.

Nütrisyon Hemşiresi

Nütrisyon Hemşiresi; TOBB ETÜ Hastanesi’nin kalite politikası doğrultusunda nütrisyon destek ekibi ile işbirliği içinde çalışır. Hasta ile nütrisyon destek ekibi ve diğer disiplinler arasında iletişim ve işbirliğini sağlar. Nütrisyon alanındaki güncel literatürü ve gelişmeleri takip eder ve hemşirelerin bu konularda bilgilendirilmesini sağlar. Nütrisyon destek ekibinin hasta için belirlediği tedavinin etkinliğini ve uygulamasını takip eder. Hastaların tedaviden etkin bir şekilde yararlanıp yararlanmadığına ilişkin sonuçları değerlendirir.

Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi

Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi, Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’ne bağlı olarak belirlenmiş görev yetki ve sorumluluklar doğrultusunda, enfeksiyon kontrolü ve sürveyansı ile ilgili konularda enfeksiyon kontrol ekibi ile işbirliği halinde çalışır. Enfeksiyonların önlenmesine ve takibine ilişkin prosedürlerin/talimatların oluşturulması ve geliştirilmesine katkı sağlar. Enfeksiyonlar ile ilgili güncel literatürü takip ederek personel eğitimleri verir. Klinikte uygulanmasını sağlar. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin taramaları yaparak bağışıklanmasını sağlar. İş kazalarını önlemek için Çalışan Güvenliği Komitesi ile birlikte çalışır.

Ağrı /Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi

Ağrı /Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi; stoması (Kolostomi,ileostomi,ürostomi) olan bireylere ameliyat öncesi dönemden başlayarak eğitim, danışmanlık ve bakım hizmeti verir. Ameliyat öncesinde stoma açılacak yerin işaretlemesini yapar, bireye stoma bakımı yapabilme becerisi kazandırır. Stoma bakım ürünleri ve uygun ürün seçme konusunda rehberlik eder. Stomaya bağlı gelişen komplikasyonlarda erken tanı, tedavi ve cerrahi konsültasyonu sağlar.

Cilt bütünlüğü bozulmuş ve bası yarası açısından risk grubunda olan hastaları değerlendirir, koruyucu önlemlerin alınmasını sağlar. Bası yarası gelişmesi durumunda iyileşmeyi sağlayacak uygun tedavi/bakımı planlar ve uygulanmasını sağlar. Yara bakımı sırasında hemşirelere rehberlik eder. Taburcu olan hasta ve yakınlarına bası yarası bakımına ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmeti verir.

Hastanede yatan hastaların, akut ve kronik ağrı takibini yapar. Ameliyattan çıkan ve ağrı tedavisi olan her hastayı ziyaret eder, değerlendirir ve gerekli gördüğü durumlarda anestezi ekibi ile işbirliği yapar. Hasta kontrollü analjezi (PCA ) alan hastaları değerlendirir, PCA kullanımına ilişkin eğitimler verir ve oluşabilecek komplikasyonları engellemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Kardiyovasküler Cerrahi Vaka Yönetim Hemşiresi

Kardiyovasküler Cerrahi Vaka Yönetim Hemşiresi; TOBB ETÜ Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü’ne başvuran ve ameliyat kararı verilen hastalar ile operasyon öncesi, sonrası ve taburculuk sürecinde görüşmeler yapar. Hastaların tedavi ve bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi, karşılanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamasında multidisipliner ekip üyeleri ile işbirliği halinde çalışır. Hastalara hastane kaldıkları süre boyunca ve taburculuk sonrası süreçte yüz yüze görüşmelerle ya da telefon ile danışmanlık hizmeti verir.

Emzirme Danışmanı /Emzirme Eğitimi Hemşiresi

TOBB ETÜ HASTANESİ’nde Emzirme Danışmanı Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’ne bağlı olarak çalışır. Doğum öncesi dönemde gebe ve yakınlarına anne sütü ve emzirme konusunda eğitimler planlar ve sunar. Polikliniğe başvuran tüm gebelerin ve doğum yapmış annelerin anne sütünün yararları ve emzirme konusunda eğitilmesini sağlar. Kurumumuz açıldığı günden bu yana bebek dostu bir hastane olarak hizmet vermektedir. Doğum öncesi ve doğum sonrasında verilen eğitimlerle; daha sağlıklı ve bilinçli bir emzirmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

HASTA OKULUMUZ

KVC Vaka Yönetimi Eğitimi ve Danışmanlığı (Şahan Demir)

Diyabet Tanılı Hastaların Eğitimi (Fatma Fidan)

Ağrı / Stoma ve Yara Bakımı Eğitimi (Aynur Yücel)

Emzirme Eğitimi ve Danışmanlığı (Hülya Şahin)

ANNE BABA ADAYLARI İÇİN EĞİTİMLERİMİZ

Doğum Eğitimleri: Yapılmakta olan doğum eğitimlerimizin detayları için linke tıklayabilirsiniz.

http://tobbetuhastanesi.com.tr/dogum-egitimleri


Hemşirelik Hizmetlerinde Eğitimler

Hemşirelik hizmetlerinde eğitimler kurumun hedefleri, güncel Hemşirelik Literatürü doğrultusunda planlanarak yürütülmektedir.

Hemşirelerin eğitim gereksinimleri, hemşirelik uygulamalarının kalitesini arttıracak ve geliştirecek, kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını benimsetecek, planlanan değişiklere uyumu kolaylaştıracak, hemşirelik literatür bilgisini güncel tutacak, yeni başlayan tüm personelin kuruma oryantasyonunu gerçekleştirecek, “görev, yetki ve sorumlulukları”nda mutlaka alması gereken öncelikli eğitimler ve diğer eğitimleri de kapsayacak şekilde planlanır.

1. Hemşirelik Hizmetleri Temel Oryantasyon Eğitimi:

Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü tarafından kurumun belirlediği kriterlere uygun olarak, her yıl gözden geçirilen ve yeni başlayan hemşirenin, kurumda hemşirelik yapmasını kolaylaştıracak şekilde belirlenir. Bu eğitimin içeriği birçok konuyu kapsayacak şekilde tasarlanır. Hemşirenin kuruma ve çalışacağı üniteye daha kolay uyum sağlaması ve görev tanımında mutlaka alması gereken eğitimler adı altında sıralanan eğitimleri içerir. İş başı eğitimler; kuruma yeni başlayan personel yaşayarak öğrenme modeli doğrultusunda iş başı eğitimler işe başladığı ilk gün başlar. Yeni başlayan hemşire/ebe mutlaka kendisine yol gösterecek, gerektiğinde danışabilecek ve rol modeli olarak örnek alabileceği rehber hemşire ile birlikte çalışır. Her bölümün spesifik oryantasyon değerlendirmeleri ve beceri listeleri vardır. İşe yeni başlayan kişi, bir uygulamayı tam olarak bilmeden kesinlikle hasta üzerinde uygulama yapmaz.

2. Zorunlu Eğitimler:

Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü tarafından her yıl gözden geçirilerek belirlenen, ilgili birimin ihtiyaçları doğrultusunda hemşirelik hizmetleri direktörlüğünce tasarlanan ve seçilmiş olan personelin katılmakla yükümlü olduğu eğitimlerdir.

3. Bölümlere Özgü Eğitimler:

Hemşirenin çalıştığı ünitelere ve görev tanımlarında tercih edilen kriterlere ulaşmak için; kurumumuzun istediği standartlarda bakım, eğitim, yönetim gibi hemşirenin kendi işlev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için katılmakla yükümlü olduğu eğitimlerdir.

4. Gönüllü Eğitimler:

Kalite / Eğitim Hemşiresi, ilgili birim yöneticisi ve çalışanların kendi ihtiyaç ve isteklerine göre belirlenmiş olan tümüyle gönüllü personelin katılımı ile gerçekleşen eğitimlerdir.

Verilen Eğitimlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi:

Bu eğitimlerin etkinliği, eğitimin özelliği dikkate alınarak ya bilgi düzeyi ya da beceri düzeyi takip edilerek değerlendirilir. Ayrıca yıllık performans değerlendirilmelerinde de eğitimlerin etkinliği değerlendirilir.

Staj Uygulamaları

Üniversitelerin Hemşirelik Bölümleri, öğrenci hemşire göndermek için başvurabilir. Detaylı bilgi için Kalite ve Eğitim Sorumlu Hemşiresi Nilgün Devrez’ e 0 (312) 292 99 00 / Dahili 4826 ’den ulaşabilirsiniz.

Bakım Kalitesi Göstergelerimiz

1 . Yatan hastalarda Hemşirelik Hizmetleri Memnuniyet Oranı

2 . Ayaktan hastalarda Hemşirelik Hizmetleri Memnuniyet Oranı

3 . HHD'ye bağlı çalışan her bir kişinin ortalama eğitim süresi

4 . Ramak kala kimliklendirme hataları

5 . Hatalı İlaç Uygulamaları

6 . Hastanemizde DM tanısı ile izlenen hastaların DM eğitimi (eğitim / bilgilendirme) alma oranı

7. Hastanemizde diyabet eğitimi verilen hastaların akut diyabet komplikasyonu ile hastanemize geri dönüş oranı

8. Diyabet eğitimi verilen hastalardan diyabete bağlı komplikasyonlarla acile başvuran hasta oranı

9. El Hijyeni Oranları

10. İntra Venöz Girişimlere Bağlı Gelişen Komplikasyon Oranları

11. Düşmeden kaynaklanan hastanın hasar görme riskinin azaltılması, Yataktan Hasta düşmeleri

12. Basınç Yarası Oranları

Bilimsel etkinlikler

Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen bilimsel faaliyetleri kapsamaktadır. Dinleyici ya da aktif olarak sözel/poster bildiri ile katılmak isteyen hemşirelerin talepleri yönetim tarafından değerlendirilir. Bilimsel faaliyetlere katılması uygun görülen hemşireler, kurum tarafından prosedür doğrultusunda desteklenir.

2013-2021 Yılında Bilimsel Etkinliklere Katılımın Dağılımı