TOBB ETÜ Girişimsel Kardiyoloji Uygulamaları Hk Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş Created: 2021-03-15 11:05:59
View Count: 4338

TOBB ETÜ Girişimsel Kardiyoloji Uygulamaları Hk


Girişimsel kardiyoloji; temel olarak anjiyografik yöntemlerle yapılan tedavileri kapsar. TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi olarak dünyanın referans olarak gösterilen merkezlerinde yapılan tüm işlemleri hastanemizde yapabilir durumdayız. Temel olarak hangi hastalara, hangi durumlarda, ne tür işlemler yapıldığını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Koroner Kalp Hastalığı (kalbin kendini besleyen damarlarda darlık): Engin tecrübemiz, modern cihaz ve ekipmanlarımızla yıllık 1500’den fazla anjiyografi ve stent işlemi gerçekleştiriyoruz. Hastalarımızın tercihine göre anjiyografi/stent işlemini el bileğinden veya kasıktan yapıyoruz.

Bu işlemleri gerçekleştirirken uygun vakalarda damar içi görüntüleme yöntemlerinden (IVUS, OCT) yararlanıyoruz. Böylelikle damar içini çok daha ayrıntılı olarak değerlendirme şansına sahip oluyoruz.

Tekrarlayan stent içi darlıklara ilaç kaplı balon veya ilaç kaplı stent uygulaması yapıyoruz.

Kalp krizi ile başvuran hastaları ivedilikle anjiyo laboratuvarına alıyor ve tıkalı damarı açıp kalbin göreceği hasarı minimum düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Bu işlem modern tıbbın en yüz güldürücü, hayat kurtarıcı tedavilerinden biri olup hastanın henüz masadayken, damar açıldığı anda yaşadığı rahatlama ve mutluluğa ortak oluyoruz.

Kalp Kapak Hastalıkları:

Kalbimizde bulunan 4 kapağın hastalığı durumunda bir takım anjiyografik yöntemlerle müdahaleler (kapak değişimi veya tamiri) yapabilmekteyiz.

Aort kapak hastalıkları: Aort kapağında kireçlenme ile seyreden hastalık (darlık veya yetersizlik) olması durumunda ameliyatı yüksek risk taşıyan hastalara anjiyografik yöntemle kapak takılabilmektedir. Bu yöntem kısaca “TAVI” (Transcatheter aortic valve implantation) olarak isimlendirilmektedir. Kasıktan anjiyografi yapar gibi girilerek ince teller ile kalbe ilerlenmekte ve hastanın kendi aort kapağının içine yeni biyolojik kapak yerleştirilmektedir. Açık kalp ameliyatının yüksek riskli olduğu hastalarda bu yöntemle hastalar birkaç günde hastaneden taburcu edilebilmektedir.

 style=

Şekil 1: TAVİ işlemi. Aort kapağından ince tel ile geçilerek biyolojik yapay kapağın aort pozisyonuna yerleştirilmesi.

Mitral kapak hastalıkları: Kalbimizin sol tarafında; sol kulakçık ile sol karıncık arasında yer alan mitral kapakta romatizmal nedenli darlık veya kalp yetmezliğine/kalpte büyümeye bağlı olarak yetersizlik gelişmektedir. Çocukluk veya gençlik yıllarında geçirilen boğaz enfeksiyonu sonrası mitral kapakta darlık gelişmektedir. Bu hastalarda anjiyografik olarak daralan kapağı genişletmek mümkündür. Mitral balon valvüloplasti adı verilen bu işlemle anjiyografik olarak kasıktan girilerek kalbin sağ kulakçığına, oradan sol kulakçık ve sol karıncığına ilerlenir. Balon mitral kapakta şişirilir. Böylelikle daralan kapak genişletilmiş olur. Yapılan bu işlem sonucu hastalar 1 gün yatışın ardından taburcu edilirler.

Genellikle kalp yetmezliği/kalpte büyümeye bağlı mitral kapakta yetmezlik (vücuda gönderilmesi gereken kanın bir kısmının sol karıncıktan sol kulakçığa geri kaçışı) izlenmektedir. Bu hastalarda kalbin çalışma gücü zayıf olduğundan ameliyat yüksek risk taşır. Böyle durumlarda anjiyografik olarak” mitraclip” “mandal yerleştirme” adı verilen bir işlemle kapaktaki kaçak azaltılabilir. Kasıktan girilerek kalbin sağ kulakçığına, oradan sol kulakçık ve sol karıncığına ilerlenir. Mitraclip adı verilen mandal şeklindeki cihaz mitral kapağın iki yaprakçığını kavrayacak şekilde yerleştirilir. Böylelikle genişlemiş, açılmış olan mitral kapağın 2 yaprağı bir araya getirilmiş ve kapaktaki geriye kan kaçışı azaltılmış olur.

Pulmoner kapak hastalıkları: Kalbin sağ tarafında, sağ karıncık ile akciğer atar damarı (pulmoner arter) arasında bulunan pulmoner kapakta doğuştan gelen ya da romatizmaya bağlı darlık veya yetersizlik izlenebilmektedir. Kasıktan girilerek anjiyografik yöntemle dar olan pulmoner kapağı balon ile genişletmek, açmak mümkündür. Ayrıca pulmoner kapağın içine anjiyografik olarak kapak yerleştirilebilmektedir.

Paravalvüler kaçaklar: Daha önce cerrahi olarak kalp kapağı değişen hastalarda, kapağın tutunduğu yerden kanın geriye doğru yönlenmesi “paravalvüler kaçak” olarak isimlendirilir.Ameliyat sonrası hastaya takılan yapay kapağın (protez kapak) farklı nedenlerle tutunduğu yerde açıklık meydana gelebilir. Bu durumda kan kapağın kenarından geriye doğru kaçar. Yani ileri doğru gitmesi hedeflenen kanın bir kısmı geriye doğru sızar. Hastada böyle durumlarda nefes darlığı, çabuk yorulma, vücutta şişlik gibi kalp yetmezliği şikayetleri başlar. Tedavi 2 şekilde olabilir. 1) bu kaçağın ameliyatla tamiri, 2) anjiyografik yöntemle kaçağın olduğu yere cihaz yerleştirilmesi. Görüleceği üzere ikinci kez kalp ameliyatı yüksek risk taşımaktadır. Bu nedenle anjiyografik olarak cihaz ile kapama son yıllarda daha çok tercih edilir olmuştur. Kasıktan girilerek kapağın kenarındaki açıklıktan tel ve kateter ile geçilerek şemsiye benzeri uygun cihaz kanın kaçtığı bölgeye yerleştirilir.

Kalpte delik (açıklık) olması: kalpte delik olması 2 başlık altında incelenir.

  • ASD:İki kulakçık arasında delik olması “atriyal septal defekt (ASD)” olarak isimlendirilir. Sol kulaçıktaki temiz kanın sağ kulakçıktaki kirli kan ile karışmasına neden olur. Tedavi edilmezse orta-ileri vadede kalpte büyümeye, kalp yetmezliğine neden olabilmektedir. Bu nedenle tanı konduğunda ASD’lerin kapatılması önerilir. Hastaların büyük çoğunluğunda ASD’lerin anjiyografik olarak kapatılması mümkündür. Kasıktan girilerek sağ kulakçığa, buradan delikten geçilerek sol kulakçığa ilerlenir. Şemsiye benzeri cihaz deliği her iki taraftan kapsayacak şekilde yerleştirilir. Böylelikle iki kulakçık arasındaki geçiş engellenmiş olur.
  • TOBB ETÜ Girişimsel Kardiyoloji Uygulamaları HkŞekil 2: Solda renkli Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilen ve 18mm olarak ölçülen temiz kanın kirli kan ile karışmasına neden olan ASD (2 kulakçık arasında delik) izlenmekte. Sağda ise şemsiye yöntemi ile bu deliğin kapatılmış hali verilmiştir (kırmızı ok ASD kapama cihazını göstermekte).

VSD: İki karıncık arasında delik olması “ventriküler septal defekt (VSD)” olarak bilinir. Kalbin sol tarafındaki temiz kan, sağ tarafındaki kirli kana karışmış olur. Tedavi edilmeyen hastalarda nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayetler görülür. Zamanla kalpte büyüme gelişir, kalbin iç zarında ve kapaklarında enfeksiyona (infektif endokardit) yatkınlık olur, çocuklarda gelişme geriliği gözlenir. Anjiyografik olarak kasıktan girilerek VSD’lerin önemli bir kısmı kapatılabilmektedir. Şemsiye benzeri cihazın açıklığı 2 taraftan deliği kapatacak şekilde yerleştirilir. Kirli kanın temiz kana karışmasının önüne geçilmiş olur.


This post has been written by Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş and viewed 4338 times.


Comments

Loading...